algemene voorwaarden:


Algemene voorwaarden Picturesdream.
Meerlo
 
KvK 55919405
Versie Okt 2019

 

Inplannen shoot

Voor het inplannen van een shoot kun je het contactformulier gebruiken, zodat wij meteen al je informatie hebben en voor je aan de slag kunnen.

We plannen de fotoshoot voor jullie zo snel mogelijk in.

Wanneer je een datum en tijd voor de shoot van ons krijgt doorgestuurd, bevestig deze dan binnen 2 dagen, i.v.m. de planning van Picturesdream 

 

Hoe werkt het uitzoeken Foto’s 

Tijdens een shoot worden al gauw 250-300 foto’s gemaakt. Picturesdream maakt uit deze foto’s een selectie, want niet alle foto’s zijn goed. Sommige zijn onscherp, bij een andere foto heeft iemand de ogen dicht en zo kunnen er nog meer dingen mee spelen. Daarom maakt Picturesdream een selectie. de selectie is bewerkt en klaar om gedownload te worden. De selectie is te zien in jullie eigen, persoonlijke online gallery. u kunt ze via de gallery ook meteen downloaden. 

 

 

Standaard fotobewerking

Wij halen standaard pukkels of plekjes weg die in het oog springen, storende voorwerpen op de foto(achtergrond), in de studio zit de bewerking van ondergrond en achtergrond standaard in begrepen (denk aan plekken op het doek en zichtbare wanden weg bewerken).

 

Extra fotobewerking

Extra fotobewerking is ook mogelijk, hiervoor brengt picturesdream  €5-, per foto.

Extra fotobewerking houdt bijvoorbeeld in: zwart-wit foto met een opvallend kleurelement, verwijderen van schaduwen of andere gewenste effecten die niet bij de standaard bewerking horen. Onder extra fotobewerking valt ook het samenvoegen van foto's.

 

Betaling

Na de shoot ontvang je een factuur van ons. De betaling dient binnen 5 dagen voldaan te worden, dit i.v.m. het aanleveren van de foto's. De foto's worden uitsluitend geleverd wanneer aan de betaling is voldaan.

Onze reiskosten bedragen €0,19 per kilometer.

 

Annulering of verzetten

De afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd of verzet. Wordt hier niet aan voldaan, dan moeten wij helaas de volledige kosten van de shoot in rekening brengen. Bij verzetten zoeken we maximaal drie keer naar een nieuwe datum. 

 

Bijzonderheden Baby-Kinder shoots

Indien de shoot niet naar de kwaliteitseisen van Picturesdream kan worden uitgevoerd (denk aan, als een New Born Shoot waarbij het kindje niet kan slapen, ziekte of moeheid bij de kinderen), dan kan deze verzet worden. Dit houdt in dat de shoot op een nieuwe dag en tijd plaatsvindt.

Dit gebeurt uitsluitend als er geen bruikbare foto's genomen kunnen worden, die aan de kwaliteitseisen van Picturesdream voldoen.

 

Bijzonderheden New Born shoot met Gezin.

Als u een New Born shoot met gezin reserveert dan vind de shoot in twee delen plaats.

Het eerste deel vind thuis plaats en is van de New Born alleen en deel twee is met gezin.

de gezin's shoot kunt u in het eerste jaar verzilveren hier komt de shoot te vervalen. 

U kunt dan geen aanspraak meer maken op de shoot. 

 

Levering

De levertijd van de producten bedraagt gemiddeld 1,5 a 2 weken. Indien dit afwijkt, wordt u daar tijdig van op de hoogte gesteld middels telefoon en/of e-mail. De foto's worden uitsluitend geleverd wanneer aan de betaling is voldaan.

 

Weersomstandigheden en ziekte:

Bij ongunstige weersomstandigheden of ziekte/familieomstandigheden bij Picturesdream, zal de afspraak verzet worden. U kunt geen rechten of compensatie verkrijgen bij het verzetten van de afspraak wegens ongunstige weersomstandigheden of ziekte/familieomstandigheden bij Picturesdream.

 

Heeft u een afspraak staan voor een buiten shoot en het regent of is het mistig ? Dan verzetten we de shoot naar een andere dag (en tijdstip). De afspraak wordt ook verzet bij zonnig en warm weer (denk aan 20 graden en warmer) zal de afspraak ook verzet worden, naar bijvoorbeeld heel vroeg in de ochtend of later in de avond. Dit ook in verband met natuurlijke belichting in de foto's, zodat wij optimale kwaliteit kunnen garanderen. De verschuiving van de afspraak vindt altijd in overleg plaats.

 

Indien Picturesdream - door ziekte of familieomstandigheden - niet in staat is om de shoot uit te voeren, zal deze naar een andere dag (en tijdstip) verplaatst worden. We zoeken maximaal drie keer naar een nieuwe datum.  

 

Ontevreden?

Ben je niet tevreden? Meldt dit dan graag zo snel mogelijk, dan kunnen we samen naar een oplossing kijken.


 

Algemene voorwaarden Picturesdream.
Meerlo

KvK 55919405
Versie Maart 2019

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
Fotograaf: Picturesdream , KvK 55919405 , tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 
Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever. 
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 Aw: Auteurswet 1912


Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod
Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 10 dagen na de datum van verzending door de fotograaf. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf  onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Cadeaubonnen
Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 18 maanden na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon. Cadeaubonnen uitgeven voor 2018 houden de waarden die er betaald is. het kan zijn dat je bij moet betalen voor shoot. 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van  storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. Levering
Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 10 en 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Vergoeding
Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uur prijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 5 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever het nalaat om het verschuldigde bedrag te voldoen, behoud fotograaf het recht om een incassobureau in te schakelen.

Artikel 10. Annulering en opschorting
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de Link van de foto's  schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn of na het ontvangen van de complet bewerkte fotobestanden worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. ( als u de foto's via de web site heeft gedownload kan u klacht niet meer in behandeling worden genomen) 

Artikel 12. Auteursrecht
Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 13. Portretrecht
Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 17. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 18. Overige bepalingen
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen Picturesdream en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.