Privacybeleid


Privacyverklaring Picturesdream

(versie 1-6-2018)

 

Inleiding

In het kader van de dienstverlening van Picturesdream verwerken wij persoonsgegevens.

Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app of Facebook.

Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

 

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken. Het om de volgende gegevens:

·         Contactgegevens (Naam, Adres , Telefoon nummer en Email )

·         Mails die verstuurd worden. 

·         Foto’s

 

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, Wij doen dit om de uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

·         Communicatie en informatievoorziening

·         Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;

·         Facturering

·         Bevestigen van evt. gemaakte afspraken

·         Foto’s worden bewaard

 

Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Wij vragen u eenmaal toestemming voor gebruik van de foto’s. Stemt u in dan hoeft u niet te reageren op de mail. Als u wel binnen de termijn aangeeft dat de foto’s niet gebruikt mogen worden dan zal dit bij u foto’s genoteerd worden.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

 

Verstrekking aan derden

Wij Verstrekken geen informatie aan derden.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grondslagen voor de verwerking’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Het bewaren van de foto’s is voor duur van 10 jaar of langer. Mocht u de foto’s verliezen kunt u ze altijd opvragen bij ons.

 

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben.

Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst. 

Mocht u willen dat de foto’s niet bewaard worden dan kunt u dit aangeven.

 

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

 

Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag.

 

Kyon van Lier van Picturesdream

Tel: 0682807453

Email: Picturesdream@kpnmail.nl

Gevestigd : Hoofdstraat 12 5864 BE Meerlo

Post adres:  Hoofdstraat 12 5864 BE Meerlo

Openingsdagen:

Ma - Di - Wo - Do - Vr - Za